ระดับปริญญาตรี / ระดับปริญญาโท

เปิดรับสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
เปิดเรียนเดือน สิงหาคม 2565 สามารถกู้ยืมทุนการศึกษาได้

ปวส./อนุปริญญา /ปริญญาใบที่สอง สามารถเทียบโอนจบการศึกษาได้ภายใน เป็น 2 ปีครึ่ง
ระดับปริญญาโท สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 14 เดือน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน
ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารงานสาธารณสุข)

สมัครเรียนปริญญาตรี    สมัครเรียนปริญญาโท

รายละเอียดหลักสูตร